Forskning om biodrivmedel påverkar politiska beslut

22 Maj
2014


Flera viktiga politiska beslut om vår framtida fordonstrafik ska tas i slutet av året. Till grund för dessa ligger ett stort forskningsprojekt som ska hjälpa politiker fatta beslut om hur vår framtida bränsleförbrukning kommer se ut.

Forskningen har bedrivits av Lunds Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och f3. Forskarna har kommit fram till att vi kan tydligt ändra vår bensin- och dieselanvändning i Sverige. En tredjedel av vår förbrukning i nuläget skulle kunna bestå av biodrivmedel istället. Forskningen har lett till 17 underlagsrapporter som den statliga utredningen FossilFri Fordonstrafik baseras på.

Framtida klimat påverkar råvaror

Titeln på rapporten är ”Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel”. Den visar på att vissa typer av råvaror kommer öka i framtiden, såsom avverkningsrester från skogen och skörderester från jordbruk. Detta kommer av att framtiden utlovar ett varmare klimat och odlingstekniker som kommer att vara mer effektiva. Med hjälp av detta går det att kraftigt öka produktionen av biodrivmedel. I nuläget produceras tre Terawattimmar, detta kan öka till minst 25 Terawattimmar. För att få fram biodrivmedel krävs en komplex process och rapporten har tagit i beaktning och försökt optimera varje led i kedjan tills en färdig produkt producerats.

Det totala produktionssystemet visar vilket alternativ som är mest hållbart

Joakim Lundgren är en av forskarna för projektet. Han säger att varje produktionssystem i kedjan måste analyseras för att få fram det mest hållbara alternativet. Även biprodukter måste tas i beaktning för att se till att man hittar ett så grönt alternativ som möjligt. Rapporten tar därför upp att inte bara slutprodukten ska bedömas ur ett hållbarhetsperspektiv. Ofta jämförs bara olika biodrivmedel med hur bra de är hållbarhetsmässigt. När istället hela kedjan tas med i jämförelsen kan ett biodrivmedel som inte verkar vara det mest optimala som slutprodukt ge en bättre total effekt på miljön än andra alternativ. Samma gäller nedmontering av tunga fordon. Svenska Rackstad Bil Delar har vuxit att bli en av de största aktörerna inom demontering av tunga fordon på den Skandinaviska marknaden. Att återanvända istället för att producera nytt är ett måste för att nå ett hållbart klimat.

Rapporten som tagits fram visar också på de olika sätt som finns för att ta fram biodrivmedel. Det finns flera olika system som tydligt varierar utifrån vilka förutsättningar som finns. Att utveckla en bra biodrivmedelsprodukt måste vara kommersiellt gångbart och det kan många gånger vara svårt att implementera systemen. Därför krävs det att systemet är utformat på ett sätt som klarar av en snabb ökning av efterfrågan som kräver snabbare och större produktion. De faktorer som påverkar mest är vilken fordonsteknik som finns tillgänglig, hur mycket som har och kan investeras i systemet samt hur infrastrukturen redan ser ut. Förutom detta påverkas varje produktionssystem av geografiskt läge, vilka råvaror som används i processen samt vilka faktiska volymer som kan tillverkas.